ספר תורה על הפרויקט שאלות ותשובות קנה אות חיפוש מילים בספר התורה אותיות שנרכשו כתבו עלינו המלץ לחבר צור קשר
תקנון האתר

הקדמה

תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים המשפטיים בין חברת אמברלה פיתוח עסקי בע"מ (להלן: "החברה"), מפעילת האתר "אות בתורה" לבין משתמש באתר ו/או רוכש "אות בתורה" בהתאם להוראות תקנון זה.

החברה מקדמת בברכה את המשתמשים/המפרסמים/הרוכשים באתר "אות בתורה". אתר "אות בתורה" הינו פרויקט ייחודי ומקורי שמטרתו לאחד את הגולשים

בארץ ובתפוצות ולקחת חלק במימון כתיבת ספר תורה, באמצעות "רכישת אות בתורה" באינטרנט. במהלך הפרוייקט ייכתב ספר תורה ע"י סופר סת"ם, אשר יתרם לצה"ל.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין הגבלה על מספר האותיות בתורה שניתן "לרכוש" באמצעות האתר, אך לא ניתן לרכוש אותיות שכבר נרכשו ע"י רוכש אחר.

השימוש באתר "אות בתורה" ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי התקנון המפורטים להלן. אנא

קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר, לרבות רכישת אות/מילה/פסוק/פרק/חומש מעידהעל הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלו ויהווה את הבסיס המשפטי להתקשרות שבין הצדדים.

האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולתאגיד בצורה שווה.

תנאי מקדמי לרכישת אות בתורה הנו כי הרוכש הנו אדם מעל גיל 18 וכי אין כל מניעה עפ"י דין לשימושו באתר לרבות עשיית שימוש באחד מאמצעי התשלום המופיעים באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע שימוש ו/או רכישה באתר ע"י מאן דהו מקום שיתברר לה כי נעשה או קיימת כוונה לעשות שימוש באתר בניגוד לתקנון ו/או כל דין ו/או ישנו ניסיון לחבל בניהולו ו/או בשימושו התקין של האתר.

כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון מפעם לפעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמה ו/או במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר ללא תחולה רטרואקטיבית. על אף האמור, החברה תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר "אות בתורה", על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי תקנון זה.

אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר "אות בתורה" לכל מטרה שהיא.

החברה רשאית לשנות מפעם לפעם את מבנה אתר "אות בתורה", מראהו, את השירותים באתר "אות בתורה", היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, מבלי שתחויב להודיע על כך מראש למשתמש. שינויים כאמור יבוצעו, בין היתר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים כאמור עלולים להיות מלווים בתקלות וכיו"ב ועל כן המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

במסגרת השירותים, החברה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכות האתר. מודגש בזאת, כי החברה אינה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

התנהגות המשתמשים באתר

אין להציג באתר "אות בתורה" תכנים בלתי-חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות האתר. בנוסף אין לעשות כל שימוש באתר שמטרתו בלתי חוקית.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להציג באתר תכנים כדלקמן:

א. כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב,משמיץ, טורדני, עוין או פוגע או 
עלול לפגוע באמונות הציבור- הן לגבי היחיד והן לגבי הרבים ו/או כל קבוצה מסוימת בציבור.

ב.כל תוכן המהווה הוצאת לשון הרע על אדם ו/או תאגיד או הפוגע בפרטיותם.
ג.כל תוכן העלול לשמש בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או הפרה אחרת של הדין הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית לפי דיני מדינת ישראל.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית:

א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לחברה מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.

ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.

ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי החברה בקשר עם המשתמש לצרכיה. המשתמש נותן בזאת לחברה את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות הדואר ו/או הפקס ו/או כתובת הדוא"ל שנמסרה על ידו מאת החברה ו/או האגודה למען החייל. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לחברה ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

ד. באמצעות סימון אות שנרכשה בתורה יופיעו פרטיו האישיים של הרוכש כפי שהוזנו על ידו באתר. הרוכש נותן בזאת את הסכמתו לשימוש פרטיו האישיים מבלי שהדבר ייחשב לפגיעה כלשהי בפרטיותו. היה והרוכש יבקש להימנע משימוש בפרטיו האישיים כאמור לעיל מתחייבת החברה למחוק את פרטיו האישיים תוך 72 שעות ממועד קבלת דרישתו בכתב.

ניתוק או הפסקה של השירותים

בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש בניגוד לסעיף "התנהגות המשתמשים באתר " או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל בניגוד לתקנון תהיה החברה רשאית להגביל ו/או לחסום ו/או להפסיק את השירותים למשתמש, לרבות הפסקת הצגת פרטי הרוכש ללא מתן הודעה מוקדמת.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי התקנון.

קניין רוחני

מובהר בזאת כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב אתר "אות בתורה"  לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של החברה ו/או של ספקים של אתר "אות בתורה" בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

בנוסף, משתמשים המעוניינים להציג תכנים, לוגו/באנר/תמונה/טקסט/חסות למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981 ו/או כל דין אחר.

החברה תהא רשאית למנוע חשיפה ו/או פרסום ו/או טקסט ו/או באנר ו/או לוגו וכיוצ"ב, שלדעתה נגוע בהפרה של קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים ו/או שתוכנו מנוגד לדין ו/או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או יש בו משום מסר פוליטי.

תנאים לכתיבת ספר התורה

כתיבת ספר התורה מותנה במכירת 20% מאותיות ספר התורה באמצעות האתר.

במידה ולא ימכרו 20% מאותיות ספר התורה או תהא מניעה אחרת לכתוב את ספר התורה מכל סיבה שהיא תהא רשאית החברה להפסיק את הפרויקט ובמקרה זה מתחייבת החברה לתרום לצה"ל את החלק היחסי בגין מכירת האותיות בפועל בניכוי מיסים.

לצורך הוכחת הוצאות החברה תצא החברה לידי חובתה בהמצאת אישור רו"ח של החברה לעניין הוצאות הפרויקט.

המשתמש

ו/או הרוכש נותן בזאת הסכמתו לכתוב לעיל והנו מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, לרבות בגין החזר כספים.

משך הפרויקט

א. בכוונת החברה לסיים הפרוייקט ולהשלים כתיבת ספר התורה, באמצעות סופר סת"ם, עד ליום העצמאות ה 65 של מדינת ישראל, אולם באם ייווצרו עיכובים בהשלמת כתיבת ספר התורה מכל סיבה שהיא יידחה מועד סיום כתיבת הספר למועד אחר והדבר לא ייחשב להפרת הוראות תקנון זה ע"י החברה ולא יזכה את הרוכש בפיצוי כלשהו.

ב. הרוכש ו/או המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי לחברה אין אפשרות לקבוע מה ייעשה בתרומה ו/או התרומות שיועברו לצה"ל.

ג. היה ותיווצר מניעה כלשהי להשלמת פרוייקט "אות בתורה" גם לאחר יום העצמאות ה 65 של מדינת ישראל לא ישמש הדבר כהפרת התחייבויות החברה ו/או מי מטעמה עפ"י תקנון זה והמשתמש מוותר בזאת על כל זכות תביעה ו/או טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ובלבד שהחברה תתרום לצה"לאת הכספים שיתקבלו בגין רכישת אותיות בתורה בניכוי הוצאות ומסים שיחולו עפ"י דין על החברה, זאת בכפוף לאמור בפסקה השניה בסעיף "תרומה לאגודה למען החייל".

ד. במקרה שבו האגודה למען החייל תבקש להפסיק את שיתוף הפעולה עם החברה מסיבה כלשהי ו/או לא תהא מעוניינת בקבלת תרומות מתחייבת החברה לתרום הכספים, כמפורט בהסכם זה, ישירות לצה"ל.

ביטול ושינוי פרטי רכישה

אין אפשרות לקבלת החזר כספי לאחר שהפרטים אותם שלחת (לדוגמא: כינוי, קישור לאתר, מלל חופשי, תמונה/באנר/לוגו/טקסט) יתקבלו ויוצגו באתר. החזר כספי "חריג" יינתן לאחר ש"צוות האתר" יבחן את הבקשה לגופה.
אין אפשרות לשנות תמונה/לוגו/באנר, כינוי, מלל חופשי וקישור לאתר הרכישה. שינוי אפשרי אך ורק במקרים חריגים כגון: שינוי דומיין, בעיות טכניות, תביעות וכד' ובכל מקרה חריג שהחברה תמצא לנכון לבצע שינוי שכזה.

הגבלת אחריות

מובהר בזה, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר "אות בתורה" ו/או בחברה ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. המשתמש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו כי האתר הנו אתר חדש וכי במהלך ששת החודשים הראשונים ממועד השקתו תיתכנה תקלות טכניות והנו מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה. החברה תעשה כל שביכולתה בכדי לתקן תקלות אלו במהירות האפשרית על מנת להבטיח תקינות האתר.

למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י אתר "אות בתורה" תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר "אות בתורה", לרבות ע"י צדדים שלישיים.


מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (למעט הפרטים המוזניםבטופס הרכישה שהינו מאובטח בטכנולוגיית (SSL והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמולמשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.


הצגת הפרטים מכילים קישוריות אלמקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. אין באפשרותה של החברה לשלוטו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי גורמים אחרים ו/אובאמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.


מובהר ומוסכם בזה, כי הצגת קישוריות באתר "אות בתורה" על ידי החברה לא יתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמהאו מתן חסות של אתר "אות בתורה", במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים עלידי גורמים אחרים. למניעת ספק, החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעהדעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של גורמים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של גורמים האחרים מפניםאליהם

בכל מקרה, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים ישירים ועקיפים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש באתר או בתכנים המופיעים בו. מלוא האחריות על שימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או בקישוריות מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדם, אם תוגש, בקשר עם תכנים אלו.

כל פעולה שתתבצע באתרים אחרים שפנית אליהם באמצעות הקישורים מאתר "אות בתורה" תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מאתר "אות בתורה".

על אף האמור לעיל, היה ובית משפט יקבע כי חלה על החברה אחריות כלשהי לרוכש ו/או משתמש באתר מוסכם בזאת כי סכום הפיצוי המוסכם לאחר הערכה ושקילה של הנזקים הצפויים מראש כתוצאה מסתברת של ההפרה לא יעלה על הסכום ששולם בפועל לחברה ע"י הרוכש /או המשתמש, וזאת בכפוף לכך כי הרוכש ו/או המשתמש עמד בכל התחייבויותיו עפ"י תקנון זה ו/או הוראות כל דין.


הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי  החברה כדלקמן:

א. אין מניעה מבחינתו עפ"י דין לרכוש אותיות בתורה עפ"י תנאי תקנון זה.

ב. הנו רשאי לשלם בעד רכישת האותיות באמצעות אמצעי התשלום המופיעים באתר. המשמש מאשר בזאת כי ידוע לו כי במקרה של ביטול ו/או אי כיבוד אמצעי התשלום מסיבה כלשהי תבוטל הרכישה על ידו לאלתר ובמקרה זה החברה תהא רשאית להציע את האותיות שבחר לרכוש לרוכש אחר וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות בהקשר זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

ג. כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י החברה ו/או ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה החברה מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:

1. חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 ו/או כל דין אחר.

2. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכיוצ"ב, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד להתנהגות המקובלת ברשת האינטרנט.

ד. כי ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בסמוך לאחר קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותי האתר בניגוד לכל דין ו/או תקנון זה.

ה. כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י החברה בין היתר, מכוח חוזים של החברה עם ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור.

ו. כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י החברה לא יהיה רשאי לחזור ולהשתמש בשירותי אתר "אות בתורה" גם תחת שם משתמש אחר.

המחאת זכויות וחובות על ידי "צוות האתר"

מוסכם בזה, כי החברה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לצד ג' כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לה זכות כאמור).

סמכות שיפוט והדין החל

לבית המשפט המוסמך בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בקשר לכל סכסוך שיתגלע בין החברה לבין רוכש ו/או משתמש באתר ו/או צד ג' כלשהו וכן בקשר עם האמור בתקנון זה. על תנאי התקנון יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

הצהרה

הנני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון האמור בתקנון זה ,הבנתי את תוכנו, ומסכים לקבל את תנאיו ללא סייג.

 

 


סטטוס האותיות
נרכשו: 2953.
ברכישה: 0.
נותרו: 301,446.
חדשות האתר
מן העיתונות
(04/08/2007)

Ynet news
Jerusalem Post
nrg- maariv
INN
Nfc
Tapuz news

לכניסה לכתבות לחץ כאן

מי הם "עשרת המכובדים" ?
(04/08/2007)
עשרת המכובדים
שםרכשו
Bureau of Jewish Education, Orange County, CA451
Dije182
שולמית הלן בת מלכה אברמוביץ171
יונתן קסלר151
פלדי מרגלית98
שולמית הלן בת מלכה אברמוביץ87
משפחת ביבי82
Pier Feddema60
יוני ואליסון מזרחי53
messaoud ben sultana43

ספר תורה על הפרויקט שאלות ותשובות קנה אות חיפוש מילים בספר התורה אותיות שנרכשו ספר תורה הוספה למועדפים צור קשר תקנון האתר
© אתר אות בתורה מתופעל ונמצא בבעלות חברת אמברלה פיתוח עסקי בע"מ, ישראל